Dorobek naukowy
Książki naukowe

 1. Metafizyka piękna, Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1986, ss. 189.
 2. Estetyka czy filozofia piękna?, Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1990, ss. 328.
 3. Spór o piękno, Fonopol Poznań 1992, ss. 222; Kraków 2002, 2 wyd. przejrzane i poprawione, ss. 306.
 4. Etyka - dramat życia moralnego, 1 wyd. Tolek Katowice 1992, 6 wyd. Wydawnictwo Sióstr Loretanek Warszawa 2001, ss. 111.
 5. Metafizyka i sztuka, Gutenberg Print Warszawa 1996, ss. 237; 2 wyd. Polwen Radom 2002, ss. 253.
 6. Wprowadzenie do filozofii (współautor, obok O. M.A. Krąpca i s. Z. Zdybickiej) Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1992; wyd. 2 poszerzone Lublin 1996; wyd. 3 Instytut Edukacji Narodowej Lublin 2000; RW KUL 2003, wyd. 4.
 7. Podstawy retoryki klasycznej, (współautor Cz. Jaroszyński), Warszawa 1998, ss. 168; 2002, wyd. 2.
 8. Nauka w kulturze, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2002, ss. 355.
 9. R. Fąfara, W kręgu filozofii Malebranche'a. Wybór listów Étienne Gilsona i Henri Gouhiera (1920-1936), redaktor wydania i współautor tłumaczenia, wyd. Fundacja: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Katedra Filozofii Kultury KUL, Lublin 2007.
 10. Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, ss. 430.
 11. Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej, (współautor Cz. Jaroszyński), Szczecinek 2008, ss. 305.
 12. Metafizyka czy ontologia?, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 500

Książki naukowe w językach obcych

 1. Ethics - the Drama of the Moral Life, co-author M. Anderson, Alba House, New York 2003, ss. 145. Recenzja foto1 foto2 foto3
 2. Metaphysics and Art, Peter Lang Publishing New York - Washington - D.C./Baltimore - Bern - Frankfurt am Main - Berlin - Brussels - Vienna - Oxford 2002, ss. 215. Recenzja foto1
 3. Science in Culture, Rodopi, Amsterdam - New York 2007, ss. 314. Recenzja foto1 foto2
 4. Beauty and Being, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto 2011
 5. Ética: el drama de la vida moral, Piotr Jaroszynski y Mathew Anderson, Colección Astrolabio Antropología y Ética, 2012
 6. Metaphysics or Ontology? Brill - Rodopi, Leiden - Boston 2018, ss. 468.


Artykuły

Ważniejsze artykuły w języku polskim

 1. „Spór o przedmiot „Metafizyki" Arystotelesa", w: „Roczniki Filozoficzne", XXXI, 1/1983, s/ 93-107.
 2. „Teologia Arystotelesa", w: Filozofia
 3. „Metafora a prawda", w: Roczniki Filozoficzne", XXXIX-XL, 1/1991-1992, s. 337-345.
 4. „Paradoks brzydoty", w: „Studia Philosophiae Christianae ATK", 27/1991/1, s. 25-45.
 5. „Czy dawne koncepcje piękna były wieloznaczne?", w: „Zeszyty Naukowe KUL", 4/124, s. 19-28.
 6. „Osoba - od maski do jaźni", w: „U źródeł tożsamości kultury europejskiej", Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 1994, s. 161-172.
 7. „Demokracja - politeja czy ochlokracja?", w: „Chrześcijanin w świecie", ODISS, nr 2-3/197-198, s. 134-144.
 8. „Kalokagathia", w: „Człowiek w kulturze", Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 2/1994, s. 31-41
 9. „Spór o wartości: spór czy pseudospór?", w: „Człowiek w kulturze", 2/1994, s. 43-50.
 10. „Wokół nowożytnej koncepcji nauki", w: „Człowiek w kulturze", 4-5/1995, s.91-101.
 11. „Cywilizacja łacińska wobec naporu emanatyzmu", w: „Człowiek w kulturze", 6-7/1995, s. 101-115.
 12. „Poeci metafizyczni", w: „Sztuka wobec prawdy", Nałęczów 1995.
 13. „Prawa narodów do własnej kultury", w: „Człowiek w kulturze", 8/1996, s. 171-180.
 14. „Mądrość i nauka a wolność człowieka", w: „Człowiek w kulturze", 9/1997, s. 99-107.
 15. „Kultura i cywilizacja - od Cycerona do Konecznego", w: „Człowiek w kulturze", 10/1998
 16. „Polityczny fundamentalizm", w: „Człowiek w kulturze", 11/1998, s. 177-183.
 17. „Piękno czy wartość?", w: „Zadania współczesnej metafizyki. Poznanie bytu czy ustalanie sensów", Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 1999, s. 183-188.
 18. „Co to jest Europa?", w: „O Europie i edukacji", Zeszyt Instytutu Edukacji Narodowej, 6/1999, s. 5-14.
 19. „Etyka wędkarska", w: materiały z Kongresu wędkarskiego zorganizowanego przez Polski Związek Wędkarski, Łódź, maj 1999, w druku.
 20. „Od imperializmu do globalizmu", Człowiek w kulturze, Fundacja: Lublska szkoła filozofii chrześcijańskiej, nr. 14, Lublin 2002, s. 83-97,
 21. „U źródeł nauki - THEORIA", Roczniki Filozoficzne, t. XLVIII-XLIX, nr 2, 2000/2001, stron 17.
 22. „Piękno doskonalące człowieka", w: Studia Niemcoznawcze,
 23. „Ideologiczne deformacje rozumienia ekonomii", w: Annales, Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2002, tom 5, s. 97-100.
 24. „Aktualność greckiej (klasycznej) koncepcji niewolnictwa", w: Annales, Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2003, t. 6.
 25. „Co to jest Zachód?", w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2003, s. 7-17.
 26. „Przyczyny zmiany celu poznania naukowego i jego wpływ na koncepcję nauki:, w: Zadania współczesnej metafizyki. Błąd antropologiczny, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 147-153.
 27. „Kultura chrześcijańska szansą uniknięcia błędu antropologicznego", w: ibid., s. 395-407.
 28. Rola encyklopedii filozoficznych w historii kultury, w: Człowiek w kulturze, 15, Lublin 2003, s. 111-121.
 29. Aktualność greckiej (klasycznej) koncepcji niewolnictwa, w: Annales, „Etyka w życiu gospodarczym", Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2003, t. 6. s. 39-43
 30. Co to jest Zachód?, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, Lublin 2003, s. 7-17.
 31. Przyczyny zmiany celu poznania naukowego i jego wpływ na koncepcję nauki, w: Zadania współczesnej metafizyki. Błąd antropologiczny, Lublin 2003, s. 147-153.
 32. Kultura chrześcijańska szansą uniknięcia błędu antropologicznego, w: Zadania współczesnej metafizyki. Błąd antropologiczny, Lublin 2003, s. 395-407
 33. Między pięknem transcendentalnym a estetycznym. Doskonaląca rola piękna, Cywilizacja, 11/2004, s. 18-25.
 34. Chrześcijaństwo wobec postkomunizmu, Człowiek w kulturze, Lublin 16/2004, s. 59-70.
 35. Od SOPHIA do PHILOSOPHIA, w: Człowiek w kulturze, Lublin 2005, 17, ss. 145-157.
 36. Chrześcijaństwo wspólnym korzeniem Europy, w: Czasy katedr - czasy uniwersytetów, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Lublin 2005, s. 87-95
 37. Motyw zwycięskiej obrony Jasnej Góry podstawą ethosu narodowego Polaków, w: Przesłanie Jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655), red. Z. Sz. Jabłoński, Jasna Góra-Częstochowa, 2005, s. 91-98.
 38. Transcendentalia a wartości, w: Zadania współczesnej metafizyki, Analogia w filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, t. 7, s. 145-155.
 39. „O realistyczną filozofię kultury”, w: „Zeszyty Naukowe KUL”, LII, 2(2006), ss. 61-69.
 40. Problem normatywnego charakteru natury w kulturze, w: Zadania współczesnej metafizyki. Substancja - Natura - Prawo naturalne, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, ss. 473-483.
 41. Filozofia kultury: między metafizyką i teologią, w: Co to jest filozofia kultury?, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006, s. 140-152.
 42. Od philosophía do ta meta ta physiká, w: Człowiek w kulturze, 18, Lublin 2007, ss. 209-225.
 43. Personalizm filozoficzny - integralna wizja człowieka, w: Dusza - umysł - ciało, Zadania współczesnej metafizyki, nr 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 473-485.
 44. Pułapka politycznej poprawności, w: Polityka a religia. Przyszłość Cywilizacji Zachodu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2007, s. 111-124.
 45. Przezwyciężyć ontologię, w: Człowiek w kulturze, 19/2008, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2007, s. 125-139.
 46. Dziennikarz - świadek prawdy czy wyraziciel opinii? w: Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem, I Ogólnopolska Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2008, s. 33-38.
 47. Dwaj architekci - dwie cywilizacje: Witruwiusz i Le Corbusier, w: Człowiek a przestrzeń, KUL i Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lublin 2007, s. 21-30.
 48. Filozoficzne koncepcje natury wobec zagrożeń środowiska naturalnego, w: Nauka wobec zagrożeń środowiska naturalnego, Wydawnictwo WSKIM Toruń 2008, s. 31-45.
 49. Zachodnia demokracja: szanse i zagrożenia, w: Człowiek w kulturze, Lublin t. 20, 2008, s. 5-16.
 50. Sprawiedliwość: od mitologii do ideologii, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu. Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość, Lublin 2009, s. 67-76.
 51. Powstanie ontologii: od Lorharda do Hegla, w: Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wielgusa, Lublin 2009, ss. 623-632.
 52. Reforma edukacji: kto za tym stoi? w: Edukacja dla bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, pod red. M. Gawrońska-Garstka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009, ss. 354-357.
 53. Metafizyka czy ontologia: od bytu realnego do bytu możliwego”, w: „Filozofia o religii. Prace dedykowane Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej”, red. W. Dłubacz, Lublin 2009, ss. 193-204.
 54. O ład w kulturze, w: O ład w kulturze, w mediach, w polityce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 2010, ss. 9-20.
 55. Rola cnót w doskonaleniu życia uczuciowego człowieka, w: Zadania współczesnej metafizyki. Osoba i uczucia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2010, s. 489-500.
 56. "Rodzina a wychowanie do cywilizacji", w: Rodzina jako kościół domowy, Lublin 2010, ss. 603-610.
 57. KUL w czasach PRL-u. Kartka z historii, w: „Człowiek w kulturze”, 21 (2009/2010), s. 97-110
 58. Terroryzm – wojna cywilizacji, w: „Przyszłość cywilizacji zachodu. Terroryzm dawniej i dziś”, Lublin  2010, s. 21-32.
 59. Duns Szkot a powstanie nowożytnej ontologii, w: Błogosławiony Jam Duns Szkot 1308-2008. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008, red. E. I. Zieliński, R. Majeran, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 709-727.
 60. Spór o źródła prawdy: intelekt czy byt? Aprioryzm czy aposterioryzm?, w: Spór o prawdę. Zadania współczesnej metafizyki, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, 13, Lublin 2011, ss. 263-277.
 61. „Spór o dobro wspólne: indywidualizm – kolektywizm – personalizm, w: Spór o dobro. Zadania współczesnej metafizyki, red. A. Maryniarczyk i in., 14, Lublin 2012, s.309-322.
 62. „O autorytet nauczyciela”, w: „Człowiek w kulturze”, 22 (20011/2012), s. 5-17.
 63. Henryk Sienkiewicz – wzory polskości, w: Oblicza współczesnej kultury, WSKSiM Toruń 2013, ss. 172-197
 64. „Wychowanie Polaka”, w: Civitas Christiana, 3-4 2013, s. 38-39.
 65. W poszukiwaniu ideału piękna: od metafizyki piękna do ontologii wartości, w: „Spór o piękno. Zadania współczesnej metafizyki”, red. A. Maryniarczyk i in., 15, Lublin 2013, ss. 49-62.
 66. Emigracja i cywilizacje: skarb cywilizacji, Człowiek w kulturze, 23, 2013, ss. 5-15.
 67. Obrona natury ludzkiej obroną humanistycznej kultury, w: „Spór o naturę ludzką. Zadania współczesnej metafizyki”, red. A. Maryniarczyk i in., 16, Lublin 2014, ss. 585-595.
 68. „Multikulturalizm – poza cywilizacją?”, w: Człowiek w kulturze, 24/2014, ss. 5-16.

Artykuły w języku obcym

 1. „New Methodological Foundations of the Metaphysical Theory of Being", w: „Proceedings of the American Catholic Philosophical Association", LX, 1986, s. 77-87.
 2. „On the Nature of Beauty", w: „Angelicum", LXV, 1988, s. 77-98.
 3. „Bonum aut valor?" (eng.), w: „Atti del III Congresso Internazionale Etica e Societa contemporanea, Citta del Vaticano 1992.
 4. „Pulchrum ut primum amatum et cognitum" (ang.), w: „Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale", II, „Noetica, critica e metafisica in chiave tomistica, Citta del Vaticano 1991, s. 75-80.
 5. „Kalokagathia" (ang.), w: „Dialogue and Humanism, 5/1994, s. 79-87.
 6. „Kalokagatija" (litewski), tłum. Norvila Julius, w: „Siaures Atenai", 33 (377), 1997, s. 1 i 11
 7. „Teisingumas" [„O sprawiedliwości"], (litewski), tłum. Norvila Julius, w: Siaures Atenai, 5(399), 1998, s. 1 i 5.
 8. „SOFIA, Science and the Freedom of Man", w: „Freedom in Contemporary Culture", Lublin 1998, s. 539-545.
 9. „The Relevance of The Classical Greek Conception of Slavery For Our Times", w: Contemporary Philosophy, vol. XXIV, No. 5 & 6, Sept/Oct & Nov/Dec 2002, s. 24-27.
 10. "The Personalistic Dimension of Christian Culture", w: Persona Humana Imago Dei et Christi in Historia, Roma 2002, s. 97-105.
 11. "Christian Humanism and the Challenges of Contemporary Culture in the Post-communist Lands", Proceedings of the International Congress on Christian Humanism in the Third Millenium: The Perspective of Thomas Aquinas, 21-25 Rome, Vatican City 2004, pp. 153-160.
 12. "Dialogue and The Pursuit of Truth In Science and Revelation", Realia, Vol. XXV, No. 5 & 6, Sep/Oct & Nov/Dec 2003
 13. "De Sofía a Filosofía", w: Pensamiento y Cultura, Universidad de la Sabana, Bogota 2005, vol. 8, No 1, ss. 49-56.
 14. "Maintaining the Earth's Human Face: Christian Culture's Personalistic Dimension", w: Star. Saint Austin Review, September/October, vol. 6, No. 5, 2006, pp. 27-30.
 15. "Art and Science: the Clash of Civilizations", w: "Actas del V congreso de la sociedad de lógica, metodología y filosofía de la ciencia en España", Granada, 29 Noviembre - 1 Diciembre de 2006, ss. 703-706.
 16. "De la filosofía a la meta-física", w: Pensamiento y cultura, Universidad de la Sabana, Bogota, vol 9, Noviembre 2006, ss. 25-35.
 17. „Christian, Marxist and Liberal Ideas of Work: the Polish Experience in Last 50 Years”, w: Oikonomia. Rivista di etica e scienze sociali. Journal of ethics and social sciences, 6, Nr 3, 2007, s. 21-25.
 18. "Culture of Social Responsibility. Philosophical Reflections", w: Responsibilità sociale d' impresa e nuovo umanesimo, ed. E. Bettini, F. Moscarini, San Giorgio Editrice, Genova 2008, s. 114-119.
 19. Freedom and Tolerance, w: The Human Person and a Culture of Freedom, American Maritain Association, Washington 2009, s. 255-264.
 20. Sign: Between Metaphysics and Ontology, w: Semiotics 2008. Selected Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the Semiotic Society of America, Houston, TX, October 16-19, 2008, ed. J. Deely and L. Sbrocchi, Ottawa: Legas, October 2009, ss. 627-639.
 21. „Aquinas’ Metaphysics versus Mythology, Ontology and Ideology”, ACTA. Proceedings of the Quadricentennial International Philosophy Congress „Thomism and Asian Cultures”. Celebrating 400 Years of Dialogue Across Civilizations. May 2011, University of Santo Tomas, Manila, Philippines, ed. A. P. Co, P. A. Bolaños, Manila 2012, ss. 69-83.
 22. „Las distintas caras de Europa”, Europa a examen. Nuevos diálogos sobre el Viejo Mundo, Madrid 2013, 91-108.
 23. „From Ta Metá Ta Physiká to Metaphysics”, Espíritu, Barcelona, LXII, 2013, No 145, 9-33.
 24. Ontology in the Middle Ages? w: Sztuka I realism. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin I pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, Lublin 2014, ss. 453-465.
 25. Los comentarios sobre Aristoteles, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka, Wyd. KUL, Lublin 2014, ss. 429-436.
 26. Ontology: Unreal Reality, in: Studia Gilsoniana. A Journal in Classical Philosophy, The International Étienne Gilson Society, 3 (2014), 321-334  


Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii

Powszechna Encyklopedia Filozofii
Wydawnictwo Tomasza z Akwinu
Lublin 2000-2009

Hasła (ok. 500 stron)
 

tom I, 2000
 1. Abstrakcjonizm
 2. Adam Kadmon
 3. Ancilla Theologiae
 4. Antropozofia
 5. Autarkia
 6. Barok
 7. Bizantyńska Filozofia
 8. Böhme Jakob
tom II, 2001
 1. Cabanis Pierre Jean Georges
 2. Cyceron
 3. Dekadencja
 4. Demokracja
 5. Despotyzm
 6. Destutt de Tracy Antoine Louis
tom III, 2002
 1. Diderot Denis
 2. Encyklopedia
 3. Encylkopedyści
 4. Erystyka
 5. Figuratywizm
 6. Filozofia Kultury
 7. Futurologia
tom IV, 2003
 1. Homer
 2. Ideologia
 3. Iluminizm
 4. Indoktrynacja
 5. Inkulturacja
tom V, 2004
 1. Ireneusz z Lyonu
 2. Isokrates
 3. Jaeger, W.
 4. Kalokagathia
 5. Kandinsky, W.
 6. Klasycyzm
 7. Kochanowski, Jan
 8. Komensky, J. A.
tom VI, 2005
 1. Krasiński, Zygmunt
 2. Kwintylian
 3. Kultura
 4. Lizjasz
 5. Lykejon
 6. Machiavelli
 7. Magia
 8. Makiawellizm
 9. Marleaux Andre
 10. Manipulacja
 11. Marek Aureliusz
tom VII, 2006
 1. Mesjanizm
 2. Metafora
 3. Mickiewicz, Adam
 4. Misteria
 5. Mnemotechnika
 6. More Tomasz
 7. Nauka (współautorstwo)
 8. Naukoznawstwo
 9. Niewolnictwo
 10. Norwid Cyprian Kamil (współaut.)
 11. Owens Joseph
 12. Paideia
tom VIII, 2007
 1. Piękno
 2. Propaganda
 3. Retoryka
 4. Rej Mikołaj
 5. Rewolucja Naukowa
 6. Reymont Władysław
 7. Rodziewicz Maria
 8. Scjentyzm
tom IX, 2008
 1. Socjotechnika
 2. Towiański Andrzej Tomasz
 3. Totalitaryzm
 4. Wergiliusz
 5. Słowacki Juliusz
 6. Sienkiewicz Henryk
 7. Wyobraźnia
 8. Tolerancja
 9. Teurgia
tom X, 2009
 1. Patriotyzm
 2. Wyspiański Stanisław
 3. Zieliński Tadeusz
 4. Żeromski Stefan
Suplement
 1. Rola encyklopedii filozoficznych w historii kultury
Konferencje

Udział w konferencjach międzynarodowych

 1. Baltimore, USA, 04 1986, American Catholic Philosophical Association, New Methodological Foundations of the Metaphysical Theory of Being.
 2. Roma, wrzesień 1990, Pontificia Accademia di S. Tommaso d'Aquino, Pulchrum ut primum amatum et cognitum.
 3. Roma, wrzesień 1991, Angelicum, Bonum aut valor?
 4. Wilno, czerwiec 1994, III Międzynarodowy Kongres Nauka a jakość życia. Referat pt. Wokół nowożytnej koncepcji nauki, Polski Uniwersytet w Wilnie.
 5. Gródek Podolski (Ukraina), maj 1995, sympozjum pt. Chrześcijańskie korzenie naszych narodów, referat pt. Kulturotwórcza działalność człowieka.
 6. Lublin, 1996, KUL, Wolność we współczesnej kulturze; referat pt. SOFIA, Science and the Freedom of Man
 7. Barcelona, 1997, Balmesianum, Christ and the Concept of Classical Culture.
 8. Wilno, 13-17 sierpnia 1997, II Forum Polonijne, Rola dziedzictwa narodowego w edukacji młodego Polaka
 9. Lublin, 1998, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sympozjum Zadania współczesnej metafizyki, referat pod tyt. Piękno czy wartość?
 10. Rzym: 7-10 września, kongres z okazji 2000 lat chrześcijaństwa, referat pt. Personal dimension of christian culture.
 11. Notre Dame, 2000 International Meeting American Maritain Association, Faith, Scholarship, and Culture in the 21 st Century, October 19-22, 2000, University of Notre Dame, Center for Continuuing Education, USA, referat: Civilisation: immanent or transcendent.
 12. Boca Raton (Florida), American Maritain Association, 18-20. 10.2001, Dialogue in Latin Civilisation
 13. Lublin, KUL, 11.04.2002, I Międzynarodowe Sympozjum pt. Przyszłość cywilizacji Zachód, odczyt pt. Co to jest Zachód?
 14. Berlin, Polonijny Instytut Edukacji przy Misji Katolickiej w Berlinie, sympozjum pt. Quo vadis Europo?, odczyt pt. Europa bez Ojczyzn, 20.04.2002.
 15. Princeton (USA), American Maritain Association, sesja filozoficzna, wykład pt. The Relevance of the Classical Greek Conception of Slavery for Our Times, 17-20.10.2002.
 16. Lublin, KUL, 9.04. 2003, II Międzynrodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu: Kultura wobec techniki. Odczyt: Źródła technicyzacji kultury Zachodu.
 17. Roma, 21-25 Settembre 2003, Angelicum, Pontificia Accademia di S. Tommaso d'Aquino, Societa Internazionale Tommaso d'Aquino, L'umanesimo cristiano nel III millenio: la prospettiva di Tommaso d'Aquino: odczyt pt. The Challenges of Contemporary Culture to Christian Humanism In Post-Communist Countries.
 18. Chicago, Annual International Meeting, American Maritain Association, The Human Person and a Culture of Freedom, University of Chicago, USA,16-19 October 2003: Freedom and Tolerance.
 19. Madrid, Spain, VI Congreso Católics y la Vida Pública, Fundación Universitaria San Pablo-CEU, 19-21 Noviembre 2004, Postmodernism and the Fall of Marxism.
 20. Roma, II Giornata Europea degli Universitari, La ricerca intellettuale via per incontrare Cristo. L'insegnamento dell"Enciclical Fides et ratio", Roma, 4-6 Marzo 2005, Pontificia Università Lateranense, Reason, Rationality, Ideology.
 21. Bujumbura (Burundi, Afryka), La Paix, Université National de Burundi, Culture et la Philosophie de la Paix, 22.02.2005.
 22. Lublin (KUL) 27.04. 2005, IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji zachodu: polityka a religia, odczyt: Polityka na rozdrożu cywilizacji.
 23. Barcelona, "Catolicos y la vida publica", Universidad Abat Oliba, 31.03.2006, Lo Políticamente Correcto y su trasfondo filosófico e ideológico
 24. Roma, Ora et labora. The Labour in Europe, Pontifical Lateran University, 30.06-3.07. 2006, Il background ideologico della negligenza Intellettuale e del lavoro contemplativio nell'Europa contemporanea.
 25. Wilno, "Europos Kalbu Dienos Savaite" [Days of European Languages], University of Vilinius, Lithuania, 25.09.2006, The Place of Language in the Society and The Place of Language in Relations Between Political Power and Society.
 26. Nashville, Nature-Science-Culture: Contemporary Tensions, November 4, American Maritain Association, Thirtieth Annual International Meeting. Nature, Science and Wisdom: The Role of the Philosophy of Nature, November 2-5, 2006, Nashville, Tennessee, USA.
 27. Nashville, Dyskusja panelowa poświęcona mojej książce: Science in Culture (Rodopi 2006), Uczestnicy: C. Hancock, R. Blum, Th. Michaud, P. Redpath, P. Jaroszyński.
 28. Rzym, Incontro Europeo dei Docenti Universitari in occasione del 50° anniversario dei Trattati di Roma (1957-2007). Un nuovo umanesimo per l'Europa. Il ruolo delle Università, Roma, 21-24 Giugno 2007, How work and production have changed in the last 50 years in Eastern Europe?
 29. Lublin, Spór o cel i celowościowe wyjaśniania, z cyklu Zadania współczesnej metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, 13.12.2007, referat: Nauka i jej cele w kontekście historii.
 30. Lublin, 700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe, 8-10.IV. 2008, KUL, Katedra Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, referat: Wpływ Szkota na powstanie nowożytnej ontologii.
 31. Lublin, Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość, z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu, 16.04.2008, Katedra Filozofii Kultury KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Gilson Society (USA), Centre de Recherche en Éthique Économique de l'Université Catholique de Lille (Francja), referat: Sprawiedliwość: od mitologii do ideologii.
 32. Barcelona, Religión, Cultura y Educacción, Universidad Abat Oliba, Barcelona, 23.04.2008, referat: Religión, Cultura y Educacción: el caso de Polonia; dyskusja panelowa - Una mesa redonda sobre La deriva de la cultura contemporanea – La cultura contra la naturaleza.
 33. Roma, Allargare gli orizzonti della razionalità. VI Simposio Europeo dei Docenti Universitari, 5-8 Giugno 2008, Pontificia Università Lateranese: Ideology and the Concept of Science.
 34. Houston, Sign: Between Metaphysics and Ontology. 33rd Annual Meeting of the Semiotic Society of America, Texas, October 16-19, 2008.
 35. Lublin, XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt.: Spór o rozumienie filozofii, 11.12. 2008, KUL, Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, referat: Jeden czy wiele celów filozofii?
 36. Lublin, 21.04.2009, 8 Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu. Terroryzm dawniej i dziś, Katedra Filozofii Kultury KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Gilson Society, Universidad Abat Oliba, referat: Terroryzm: wojna cywilizacji.
 37. Maryland, Baltimore, 1-3.10.2009, The Inaugural North American Étienne Gilson Society, Thomist Humanism and the Future of Civilization, Loyola University, The Influence of Thomist Humanism on Polish Culture: Past, Present, Future.
 38. Tallin (Estonia), "Trialogos Festival", 26-31.10.2009. Wykład: Liturgy and Metaphysics (29.10.2009).
 39. Barcelona, "Una Societat Despersonalitzada? Propostes educatives", Universidad Abat Oliba CEU, 14-16.05.2010.
  a) Depersonalized Society. Educational Proposals
  b) How to make economics more economic in a classical sense
 40. Baltimore (USA), 5-7.10.2010, Philosophy and Language, American Catholic Philosophical Association, Richard Blum’s book Philosopy of Religion in the Renaissance.
 41. Lublin, 24.04.2010, Totalitaryzm – jawny czy ukryty, Fundacja: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Gilson Society (USA), Facultad de Filosofía y Letras (Uniwersytet Valladolid, (Hiszpania), wykład pt. Co to jest totalitaryzm?
 42. Lublin, Spór o prawdę, 10.12. 2010, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, wykład pt. Spór o źródła prawdy: intelekt czy byt (aprioryzm czy aposterioryzm)
 43. Lublin, KUL, 13.05.2011, 3 Międzynarodowe sympozjum Gilson i religia, Katedra Filozofii Kultury KUL, International Gilson Society, referat: Gilson i Teilhard de Chardin
 44. Lublin, KUL, 14.05.2011, 10 Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu. Emigracja i cywilizacje, Katedra Filozofii Kultury KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, International Gilson Society, referat: Wprowadzenie – skarb cywilizacji.
 45. Manila (Filipiny), 23-26 maja, 2011, Thomism and Asian Cultures: Celebrating 400 Years of Dialogue Across Civilizations, University of Santo Tomas, referat plenarny: Aquinas metaphysics versus mythology, ontology and ideology.
 46. Wheeling (USA), 21-22 października, 2011, Leadership and the Liberal Arts, West Liberty University, referat: Socialism and Leadership: Reversing the Order of Nature.
 47. Lublin, Spór o dobro, 15.12. 2011 XIV Sympozjum metafizyczne, Zadania współczesnej metafizyki”, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, wykład pt. Spór o dobro wspólne: indywidualizm, kolektywizm, personalizm?
 48. Barcelona, The 17th International Symposium on Ethics, Business and Society. Universal Ethics, Cultural Diversity, and Globalization, IESE Business School, 14-15.05.2012, Business in a Global Context: Universal Ethics or Cultural Relativism?
 49. Bogotá, 12.06.2012, Workshop biociencias y filosofía, Universidad de la Sabana, La filosofía de la tecnología y la metafísica
 50. Bogotá, 14.06.2012,  Jornadas de filosofías, Universidad de la Sabana, La técnica y la despersonalización de la sociedad
 51. Bogotá, 20.06.2012, Workshop arte, Universidad de la Sabana, La metafísica y el arte
 52. Toruń, „Katolicy i kultura: szanse i zagrożenia”, V Międzynarodowy Kongres, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Katedrą Filozofii Kultury KUL, 16-17 listopada 2012 r. Referat: „Kultura masowa czy kultura wysoka? Ideologiczny kontekst sporu o kulturę w Polsce”. 
 53. Lublin, „Spór o piękno”, XV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”, 13.12.2012. Referat: W poszukiwaniu ideału piękna: od metafizyki piękna do ontologii wartości”,
 54. Caracas, Wenezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Teología para Religiosos, El Seminario Arquidiocesano de Caracas y Sociedad Venezolana de Filosofía, 29.01.2013, Kongres pt. „Iglesia Católica y Fundación de las Universidades”, referat: La verdad como el valor ético y la universidad (Prawda jako wartość etyczna a uniwersytet).
 55. Guayana, Wenezuela, Universidad Católica Andrés Bello (filia), 31.01.2013, La verdad como el valor ético y la universidad (Prawda jako wartość etyczna a uniwersytet).
 56. Puebla, 27-29. 08. 2013, XIII Encuentro Internacional de Centros de Cultura, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Ciencia y cultura en la posmodernidad
 57. XIII międzynarodowe sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. Jan Paweł II wobec totalitaryzmów, KUL, Katedra Filozofii Kultury, WSKSiM, Fundacja: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Adler-Aquinas Institute, Lublin, 12.05.2014, tytuł wykładu: „Uniwersytet a totalitaryzmy”
 58. Lublin, 6.05.2015, 14 Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu. Elity: dawniej, dziś, jutro, Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Adler-Aquinas Institute, referat: Elity a cywilizacje.
 59. Toruń, 19-20.11.2015, Katolicy i sztuka: szanse i zagrożenia, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, referat: Sacrum a Słowo, 

Udział w ważniejszych konferencjach polskich

 1. Lublin, Tydzień Filozoficzny, KUL, marzec 1994, Demokracja i demokracje, referat pt. Demokracja - politeja czy ochlokracja?
 2. Lublin, 1995, KUL, XXXVII Tydzień Filozoficzny, Wzloty i upadki filozofii, referat pt. Spór o cel filozofii.
 3. Toruń, VI Polski Zjazd Filozoficzny, 1995, referat pt. Ideologia czy filozofia?
 4. Lublin, 1996, KUL, XXXVIII Tydzień Filozoficzny, Prawa narodów. Od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II, referat pt. Prawo narodów do własnej kultury.
 5. Białystok, II Kongres Rodzin Archidiecezji Białostockiej, 16-17 maja, referat pt. Rodzina a naród.
 6. Lublin, KUL, Sympozjum Sztuka negocjacji, referat pt. Moralne aspekty w tzw, sztuce negocjacji, 1-3 marca 2000.
 7. Lublin, KUL, Promocja I tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii, wykład pt. Enkyklios paideia jako forma kształcenia klasycznego człowieka, grudzień 2000.
 8. Warszawa, Sympozjum Wychowanie do starości, organizator Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Warszawa 2.12.2000, referat pt. Rola seniora w rodzinie wielopokoleniowej.
 9. Toruń, WSKMiS, 16.11.2002, Encyklopedie filozoficzne w historii kultury, sesja pt. Filozofia w kulturze.
 10. Lublin (KUL) 27.04. 2005, IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji zachodu: polityka a religia, odczyt: Polityka na rozdrożu cywilizacji.
 11. Wrocław, Wrocławskie dni duszpasterstwa, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2007, referat: Rodzina szczególnym obszarem apostolstwa.
 12. Łódź, Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem, I Ogólnopolska Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 27.10. 2007, referat: Dziennikarz - świadek prawdy czy wyraziciel opinii?
 13. Lublin, Człowiek a przestrzeń, KUL i Kuratorium Oświaty w Lublinie, 15.11.2007, Dwaj architekci - dwie cywilizacje: Witruwiusz i Le Corbusier.
 14. Warszawa, "Traktat reformujący". Quo vadis, Europo? Uniwersytet Stefana Kard. Wyszyńskiego, 10.01.2008, Unia Europejska a różne idee Europy.
 15. Toruń, Oblicza ładu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, 26.01.2008, referat: O ład w kulturze.
 16. Lublin, Veri amici veritatis, 50 Tydzień Filozoficzny, KUL, Lublin, 12.03.2008, referat: Czym jest piękno?
 17. Lublin, 51 Tydzień Filozoficzny. „Metafizyka wielkich pytań”, 9.03.2009, Koło Filozoficzne Studentów KUL, referat: Metafizyka czy ontologia?
 18. Warszawa, Instytut Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 24.10.2009, "Troska Kościoła o rodzinę w Polsce i Europie", wykład: Rodzina a wychowanie do cywilizacji.
 19. Łódź, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, 24.10.2009, III Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Dziennikarz - między prawdą i kłamstwem" - "Granice kompromisu". Wykład: Cywilizacje a granice kompromisu.
 20. Ostrołęka, Kultura chrześcijańska ratunkiem przed zagrożeniami okultyzmu i magii, Konferencja: Magia cała prawda, 28.11.2009.
 21. Warszawa, Filozofia i kultura, Warszawski Dzień Filozofii w Ramach Międzynarodowego Dnia Filozofii, 20.11.2010, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 22. Łódź, Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole, konferencja Stowarzyszenia "Edukacja i wychowanie" oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 19 w Łodzi, 07.11.2011, wykład: Potrzeba autorytetu nauczyciela.
 23. Lublin, Spór realizm – idealizm, 7-10.03.2011, 53 Tydzień Filozoficzny, KUL, KFS KUL, Referat pt. Idealizm przeciwko pięknu
 24. „Co to jest globalizacja? Geneza, nurty, cele”, Konferencja „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem. Ku czemu prowadzi globalizacja?” Łódź, 20.10.2012
 25. Łódź, 19.10.2013, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Sympozjum: Dziennikarz ­ między prawdą a kłamstwem: Pamięć i tożsamość Polaków – dziś, wykład pt. Metody zakłamywania pamięci: dawniej i dziś”. 
 26. Legnica, Wyższe Seminarium Duchowne, 9.11.2013, Sympozjum Herosi wiary w walce o wolną Polskę, wykład pt. "Duchowa i społeczna koncepcja drogi do wolności Polski według Kard. Stefana Wyszyńskiego”
 27. Lublin, 12.12.2013, Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sympozjum Zadania Współczesnej Metafizyki: Spór o naturę ludzką, wykład pt. Obrona natury ludzkiej ochroną humanistycznej kultury
 28. Warszawa, 7.12.2014, UKSW, Co wychowujemy: sumienie czy ego? Wykład pt. Zanik pojęcia grzechu w teologii i filozofii.
 29. Lublin, 14.04.2014, KUL i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Jan Paweł II wobec totalitaryzmów, wykład pt. Uniwersytet a totalitaryzmy.
 30. Lublin, 11.12.2014, KUL, Sympozjum Zadania Współczesnej Metafizyki. Wykład pt. Kultura śmierci czy kultura życia? Przyszłość ludzkiej cywilizacji.Wykłady zagraniczne

Wykłady na uczelniach lub instytucjach zagranicznych

 1. Catholic University of Leuven, Belgium, Institute of Philosophy: The Philosophy of Beauty, December 1992
 2. Redeemer Pacific College, Kanada, Neoplatonism, 13.02.2002
 3. University in Seattle, USA, The Treasure of Polish Culture, 11 February 2002
 4. St. John's University, New York, USA, The Relevance of the Classical Greek Conception of Slavery for Our Times, 22 October 2002
 5. University of Calgary, Canada, Ethics of the Good or Ethics of the Tolerance?, 30 January 2004
 6. Université National de Burundi, Bujumbura (Afryka), 22.02.2005, Culture de Paix et philosophie de la culture
 7. Grand Séminaire de Burundi, Bujmubura, 18-19.02.2005, Philosophie de la culture
 8. Ufficio per la pastorale universitaria, Reason, RationalityIdeology, Vicariato di Roma, 4-6 marzec 2005, La ricerca intellettuale via per incontrare Cristo. L'insegnamento dell'Enciclica Fides et Ratio
 9. Katolische Akademie Domschule, Polnische und deutsche Kultur - Möglichkeiten der gegenseitigen Bereicherung, 7. 05.2005, Würzburg.
 10. Rockuhurst University, Catholic Perspectives on Science and Culture : Europe and America, Kansas City, (USA) 6.09. 2005
 11. The Council of Educators in Polonia, The Educators as Role Models, Chicago, 16.09. 2005
 12. University of Helsinki, Political Correctness: it's ideological and philosophical background, Finland, 27.02.2006-2.03.2006
 13. Balemesiana, Humanismo cristiano y los retos de la cultura contemporánea en los países poscomunistas, Barcelona, 30.03.2006
 14. Universidad Abat Oliba, El valor de la cultura clásica en la sociedad contemporánea, Barcelona, 31.03.2006
 15. Polish Institute in Vilnius (Lithuania), 26.09.2006, Culture of the Middle-European Societies in Face of European Integration and Globalization
 16. Wheeling Jesuit University, Philosophy in Contemporary Europe, Wheeling (West Virginia, USA), October 30, 2006
 17. Wheeling Jesuit University, Poland: From Soviet Communism to Freemarkets and the European Economic Union, October 30, 2006
 18. Wheeling Jesuit University, Ethics in Contemporary Europe, October 31, 2006
 19. St. John's University, The Place of Ethics in Culture, New York, November 9, 2006
 20. St. John's University, The Place of Philosophy in Culture, New York, November 9, 2006
 21. Universidad de Valladolid, (España) El arte contra la razón, 4 Noviembre, 2006
 22. Universidad de Valladolid, La crisis de la belleza, 4 Noviembre, 2006,
 23. Universidad de Murcia, Ciencia en la cultura, Murcia (Spain), 14.03.2007
 24. Universidad San Antonio de Murcia, Comprender la belleza: ayer y hoy, 12.03.2007
 25. Universidad San Antonio de Murcia, Fides et ratio - introducción, Murcia, 14.03.2007
 26. Universidad San Antonio de Murcia, Ética y sus problemas mas importantes, 14.03.2007
 27. Universidad San Antonio de Murcia, Ética y sus problemas, 16.03.2007
 28. Universidad San Antonio de Murcia, El arte versus la religión y la moralidad, 16.03.2007
 29. University of Ottawa, Why aesthetics needs metaphysics?, 4.06.2007
 30. McGill University, Montreal, Science in culture, 7.06.2007
 31. Université Catholique de Lille, L'Éthique: classique, moderne, postmoderne, 3.12-9.12.2007
 32. Universidad de Murcia, Ética clásica, moderna y postmoderna, 20.02.2008
 33. Universidad Católica San Antonio, Introducción a la ética, Murcia, 19.02.2008
 34. Universidad Católica San Antonio, El hombre y la historia, Murcia, 22.02.2008
 35. Universidad Católica San Antonio, El hombre y la vida moral, Murcia, 22.02.2008
 36. Università degli Studi di Parma, Introduzione all’etica greco-romana, 31.03.2008
 37. Università degli Studi di Parma, Introduzione all’etica cristiana, 1.04.2008
 38. Università degli Studi di Parma, Introduzione all’etica moderna e contemporanea, 2.04.2008
 39. Fundación Balemsiana, Barcelona, Una experiencia de totalitarismo educativo: el caso de Polonia, 24.04.2008
 40. St. John's University, Lublin School of Philosophy, New York, October 14, 2008.
 41. Universidad de Salamanca, Salamanka, Hiszpania, Cómo comprender ars: recta ratio factibilium, 25.11.2008.
 42. Ave Maria University, Florida, USA, Overcoming Evil with Love - Is there a Conflict between Philosophy and Faith?, 04.02.2009.
 43. Universidad de Valladolid (Hiszpania), El arte y la religión, 3.03.2009.
 44. Universidad de Valladolid, La ciencia y la ética, 3. 03.2009.
 45. Universidad de Valladolid, El arte: la producción o la creación? 5.03.2009.
 46. Universidad Católica San Antonio de Murcia (Hiszpania), El bien común y el socialismo, 12.05.2009.
 47. Universidad Católica San Antonio de Murcia (Hiszpania), El bien común: liberalismo o personalismo? 13.05.2009.
 48. St. John’s University, New York, Slavery and Socialism, 29.09.2009
 49. St. John’s University, New York, The Misfortunes of Socialism, 29.09.2009
 50. University of Malta (Malta), Beauty and Ugliness in Aesthetics, 9.03.2010
 51. University of Malta (Malta), Kant’s Ethics, 9.03.2010
 52. University of Malta (Malta), Introduction to Heidegger’s Ontology, 9.03.2010
 53. University of Malta (Gozo), Introduction to Classical Ethics, 12.03.2010
 54. University of Malta (Gozo), Introduction to Kant’s Ethics, 13.03.2010
 55. Loyola University (Maryland, USA), Socialism and Slavery, 2.10.2010
 56. Loyola University (Maryland, USA), Socialism, Slavery and Wisdom, 4.10.2010
 57. Universidad de Valladolid (Hiszpania), Filosofía como “ancilla theologiae”, 22.03.2011
 58. Universidad de Valladolid, La Belleza y arte, 24.02.2011
 59. Universidad de Valladolid, La Belleza y cultura, 25.02.2011
 60. Université Catholique de Lillele droit naturel et le droit du citoyen, 14.03.2011
 61. Université Catholique de LilleL’égalité et les droits de l’homme, 15.03.2011
 62. Katolische Universitätt Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy), 16.01.2012, Fünf verschiedene Konzepte der Kultur
 63. Katolische Universitätt Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy), 17.01.2012, Das abstrakte Kunst: verborgene Quellen
 64. Katolische Universitätt Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy), 18.01.2012, Culture: between Philosophy and Theology
 65. Universidad de Navarra (Hiszpania), 13.03.2012, Estrategía erística de Schopenhauer y las batallas políticas
 66. Universidad de Navarra (Hiszpania), 14.03.2012, Tres concepciones de Europa
 67. Universidad de Navarra (Hiszpania), 15.03.2012, Ética y Economía
 68. Universidad de Navarra (Hiszpania), 16.03.2012, La relación actual de los Medios de Comunicación Pública con la Cultura – una perspectiva para la comprensión
 69. Universidad Abat Oliba, ¿Por qué no hay verdadera educación cristiana sin metafísica?Barcelona, 11.05.2012
 70. Universidad Abat Oliba, Importancia de la retórica clásica en la educación, Barcelona, 11.05.2012
 71. Université Catholique de Lyon, La Philosophie de la culture en Europe,  21.05.2012
 72. Université Catholique de Lyon, Personne et Acte : entre phénoménologie et thomisme, 22.05.2012
 73. Universit´Catholique de Lyon, Le thomisme de Lublin : Maritain ou Gilson ? 23.05.2012 
 74. Universidad de la Sabana, (Bogotá, Colombia), Importancia de la retórica clásica en la educación,19.06.2012
 75. Universidad de la Sabana, (Bogotá, Colombia), Por qué no hay verdadera educación sin metafísica? 19.06.2012
 76. Universidad de la Sabana, (Bogotá, Colombia), Humanismo cristiano y postcomunismo, 21.06.2012
 77. Universidad de la Sabana, (Bogotá, Colombia), Una experiencia de totalitarismo educativo: El caso de Polonia, 21.06.2012
 78. Universidad de la Sabana, (Bogotá, Colombia), Tres concepciones de Europa, 21.06.2012
 79. Universidad de la Sabana, (Bogotá, Colombia), Lo políticamente correcto y su trasfondo filosófico e ideológico, 22.06.2012
 80. Universidad de Granada, Greenberg y el arte abstracto, 25.02.2013
 81. Universidad de Granada, Kosuth y el arte conceptual, 26.02.2013
 82. Catholic University of Ruzemborek (Slovakia), The Importance of Classical Rhetoric Today, 20.03.2013
 83. Catholic University of Ruzemborek (Slovakia), The Difference between language in television and on the radio, 20.03.2013
 84. Universidad de Murcia, Tres concepciones de Europa, Murcia (Spain), 8.05.2013
 85. Universidad San Antonio de Murcia, Introducción a las virtudes, 10.05.2013
 86. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), Metafisica y arte, 26.08.2013
 87. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), Problemas actuales de la filosofía de la cultura, 26.08.2013
 88. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), El papel de los estudios de filosofía de la cultura para una universidad, 30.08.2013
 89. Universidad de Navarra, 25.03.2014, (El arte de tener razón de Arthur Schopenhauer y la dimensión retórica de la comunicación, desde el punto de vista de la Epistemología, 1)
 90. Universidad de Navarra, 26.03.2014, (El arte de tener razón de Arthur Schopenhauer y la dimensión retórica de la comunicación, desde el punto de vista de la Epistemología, 2)
 91. Balmesiana, Barcelona, 2.04.2014, Tres concepciones de Europa y sus negaciones
 92. Universidad Abat Oliba, CEU, Barcelona, 3.04.2014, Philosophy of Culture
 93. Universidad Abat Oliba, CEU, Barcelona, 4.04.2014, Escuela Filosófica de Lublin
 94. University of Valladolid, (Spain) Aesthetics or Philosophy of Beauty? May 26, 2014
 95.  University of Valladolid, (Spain) Ontology in Kant's philosophy, May 27, 2014
 96.  University of Valladolid, (Spain) Differences between Metaphysics and Ontology, May 27, 2014
 97. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), "La cultura, entre la razón y la fe" (cz. 1), 01.10.2014
 98. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), "La cultura, entre la razón y la fe" (cz. 2), 02.10.10.2014
 99. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), "La cultura, entre la razón y la fe" (cz. 3), 03.10.2014
 100. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), "La cultura, entre la razón y la fe" (cz. 4), 06.10.2014
 101. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), "La cultura, entre la razón y la fe" (cz. 5), 07.10.2014
 102. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), "La cultura, entre la razón y la fe" (cz. 6), 08. 10.2014
 103. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), "La cultura, entre la razón y la fe" (cz. 7), 09. 10.2014
 104. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, (Puebla, México), "La cultura, entre la razón y la fe" (cz. 8), 10. 10.2014
 105. Pontificio Seminario Palafoxiano, "La cultura, entre la razón y la fe", 07.10.2014
 106. Universidad Abat Oliba, CEU, Barcelona, 27.02.2015, La libertad: entre la filosofía y psicología
 107. University of Leipzig, (Germany), 23.04.2015, Three Ideas of Culture
 108. University of Leipzig, (Germany), 23.04.2015, Metaphysics or Ontology? Five differences between both disciplines
 109. Gila River Indian Reservation, 11 September 2015 "The Historic Role of the Catholic Church in the Polish Struggle for National Identity and Political Freedom." Church St. John the Baptist Indian Mission The St. Kateri Tekakwitha Friary, Gila River Indian Reservation, 5447 West Pecos Rd. Laveen, Arizona 85339.
 110. Catholic Phoenix, Happy Hour Lecture With Piotr Jaroszyński "St. John Paul Ii & The New Evangelization" September 15, 2015 , 322 East Camelback Road Phoenix, AZ 85012, USA